Privacy- en cookieverklaring Studio Stoke
Laatst gewijzigd: 20 augustus 2021

 

1.      Inleiding

Welkom op de website van Studio Stoke, Zwolsestraat 195-30, 2587 VB ‘s-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83500286, hierna aangeduid als: “Studio Stoke”.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de verwerking door Studio Stoke als verwerkingsverantwoordelijke van alle persoonsgegevens van bezoekers van haar website.

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Daarom is het verstandig om dit document regelmatig te bekijken.

 

2.      Uitgangspunt voor verwerking van persoonsgegevens

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Studio Stoke niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om het boek dat wordt aangeboden op de website van Studio Stoke te kunnen kopen, is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk.

Bij het bestellen van het boek wordt aangegeven om welke persoonsgegevens het gaat en welke strikt noodzakelijk zijn voor de aankoop van het boek.

 

3.      Soorten persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Studio Stoke verwerkt bij de aankoop van het boek dat te koop is op deze website persoonsgegevens. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens als naam, contactgegevens en e-mailadres. Ook worden financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als je het boek op de website bestelt. Een kopie van het identiteitsbewijs kan worden verwerkt indien je een verzoek indient zoals beschreven onder 7. Rechten van betrokkenen. Studio Stoke verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst (de aankoop van het boek) en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren;

b. als het gaat om de aankoop van het boek, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Studio Stoke, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;

c. om haar website en bijbehorende technologieën te onderhouden en te beveiligen. Dit doet Studio Stoke vanwege de noodzaak voor de behartiging van haar gerechtvaardigd belang van een doelmatige bedrijfsvoering in relatie tot de beperkte impact die deze verwerking heeft op jou als betrokkene.

 

4.      Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan derden verstrekt worden in de volgende gevallen, waarbij deze derden de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen verwerken:

a. Studio Stoke kan verkregen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst;

b. wanneer een derde partij ten behoeve van Studio Stoke persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld een hosting service provider), in welk geval deze derde is onderworpen aan beveiligings- en geheimhoudingsverplichtingen, in overeenstemming met deze privacy- en cookieverklaring en van toepassing zijnde wetgeving;

c. op grond van een wettelijke verplichting aan de overheid of gerechtelijke instanties.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen online worden gepubliceerd, in het kader van reviews/beoordelingen, commentaar e.d.: a. de persoonsgegevens zoals getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

 

5. Beveiliging

Studio Stoke heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen met het doel een beveiligingsniveau te realiseren dat gezien de stand van de techniek en het type organisatie voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maakt Studio Stoke op haar website gebruik van encryptietechnologie, zoals Secure Sockets Layer (SSL), om jouw persoonsgegevens tijdens het transport te beschermen. SSL versleutelt bestelinformatie zoals je naam, adres- en betaalgegevens. Studio Stoke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat persoonsgegevens openbaar worden door of vanwege fouten in het elektronisch verkeer of door niet toegestaan of illegaal optreden van derden.

 

6.      Bewaartermijn

Uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking, met een maximum van 7 jaar. Studio Stoke houdt zich daarbij uiteraard aan de wettelijke eisen en volgt daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen zoals gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat wanneer je het boek op de website van Studio Stoke hebt gekocht, we je contactgegevens na de aankoop van het boek nog een redelijke termijn zullen bewaren. Wij doen dit voor de mogelijkheid contact met je op te kunnen nemen over de aankoop van het boek.

 

7. Rechten als betrokkene van de gegevensverwerking

Wanneer Studio Stoke jouw persoonsgegevens (als betrokkene) verwerkt, heb je de volgende rechten jegens Studio Stoke als verwerkingsverantwoordelijke:

a. Recht op inzage: het recht om je persoonsgegevens in te zien.

b. Recht op rectificatie: het recht om je persoonsgegevens te corrigeren en/of aan te vullen.

c. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken, uiteraard voor zover niet noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst.

d. Recht op gegevenswissing (vergetelheid): het recht om je persoonsgegevens te laten wissen, binnen de grenzen van onze wettelijke verplichtingen om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

e. Recht van verzet tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Studio Stoke doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

f. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen.

g. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking voor zover die door Studio Stoke gebaseerd is op de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

h. Recht om verleende toestemming altijd te kunnen intrekken in het geval van een verwerking op basis van toestemming. Studio Stoke verwerkt geen persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming.

 

Mocht je vragen of verzoeken hebben omtrent de bescherming van je persoonsgegevens door Studio Stoke, dan kun je ons als volgt benaderen. Je stuurt dan een e-mail of brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (je mag gegevens als een BSN-nummer en/of pasfoto onherkenbaar maken) aan contact@kitekoppen.nl respectievelijk Studio Stoke, Zwolsestraat 195-30, 2587 VB ‘s-Gravenhage, onder vermelding van ‘privacy’. U ontvangt binnen een redelijke termijn antwoord (maar uiterlijk binnen een maand, tenzij het een complex verzoek of misbruik van recht betreft). Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook altijd nog het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) op het moment dat je vindt dat Studio Stoke onrechtmatig persoonsgegevens van u verwerkt. Studio Stoke stelt het op prijs als je, voordat je die stap zet, eerst contact met Studio Stoke opneemt om te zien of we je klacht in onderling overleg kunnen oplossen.

 

7.      Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen en geen virussen etc. op je computer installeren. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser, maar dit kan het functioneren van Studio Stoke’s website negatief beïnvloeden. Aan de hand van cookies kan de website van Studio Stoke je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten je in uw winkelwagentje hebt geplaatst of om de voorkeuren vast te leggen die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina.

Op de website van Studio Stoke is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op Instagram. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Studio Stoke heeft daar geen invloed op. Je kunt de privacyverklaring van Instagram openen om te lezen wat zij doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken. Wil je meer weten over cookies en/of uw mogelijkheden om de bescherming van je persoonsgegevenste optimaliseren? https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy